bù lǐ bù cǎi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slignore; give somebody the cold shoulder

  • tā zuò zài bàn gōng zhuō qián gù yì duì tā bù lǐ bù cǎi

   办公桌故意不理不睬

   She sat at her desk and studiously ignored him.

  • tā men duì wǒ men de tóu sù bù lǐ bù cǎi

   他们我们投诉不理不睬

   They insult us by ignoring our complaints.