bù lìn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.polbe generous (with); (used in asking for advice) not stint; without sparing

  • shì fǒu yǒu dàng shàng xī bù lìn cì jiào

   是否不吝赐教

   We hope that you will not spare your comments on this.

  • bù lìn dǐng lì xiāng zhù

   不吝鼎力相助

   hope to gain your generous assistance

  • kěn qǐng gè wèi lǎo shī bù lìn pī píng zhǐ zhèng

   恳请各位老师不吝批评指正

   I cordially want teachers to point out my mistakes.

Chinese words with pinyin bu lin