bù què dìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • indeterminacy; uncertain; nondeterminacy; uncertainty; inconclusive; indeterminate; indefinite; precarious

  • zhè zhǒng fāng fǎ rèn shi dào yì yì de zuì zhōng bù què dìng

   方法认识意义最终不确定

   This approach recognizes the ultimate indeterminacy of meaning.

  • yī dìng chéng dù de bù què dìng

   一定程度不确定

   a degree of uncertainty