bù shǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.radicals by which characters are arranged in traditional Chinese dictionaries

    • zuì hòu liǎng bǐ dāng zuò wéi bù shǒu hú dú lì hàn zì shí shū xiě shùn xù xiāng fǎn

      最后作为部首独立汉字书写顺序相反

      The last two strokes are written in reverse order as radicals and independent characters.