cǎi fèng suí yā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sla phoenix mated to a crow; a beautiful woman married to an unworthy man

    • tā hé zhàng fu wài chū zǒu zài yī qǐ shí rén men cháng cháng yì lùn shuō tā liǎ shì cǎi fèng suí yā

      丈夫外出一起人们常常议论彩凤随鸦

      Beauty and the beast was what people used to call them when she and her husband went walking together.