cǎn dàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.dim; dismal; gloomy; bleak

  • qián jǐng cǎn dàn

   前景惨淡

   gloomy prospect

  • cǎn dàn de yáng guāng

   惨淡阳光

   pale sunlight

  • tiān sè cǎn dàn

   天色惨淡

   gloomy sky

 • 2

  taking great pains

  • cǎn dàn jīng yíng

   惨淡经营

   run a business with great pains

 • 3

  adj.desolate; depressed

  • cǎn dàn de shén qíng

   惨淡神情

   sad expression

  • qiū fēng cǎn dàn

   秋风惨淡

   The autumn wind is desolate.

  • cǎn dàn shì jiè

   惨淡世界

   depressed world

 • 4

  adj.arduous; laborious; painstaking;

  • cǎn dàn jīng yíng

   惨淡经营

   run laboriously

Word usage

 • Note
  "惨淡" cannot be written as "惨澹".