cǎo mù huī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.plant ash

  • cǎo mù huī shì zhǒng yǒu jī pǐn

   草木灰有机

   Plant ash is an organic product.

  • cǎo mù huī de chéng fèn shì shén me

   草木灰成分什么

   What is the composition of plant ash?

  • cǎo mù huī li de jiǎn xìng wù zhì yǔ yóu zhī li de yìng zhī suān fā shēng le huà xué fǎn ying

   草木灰碱性物质油脂硬脂酸发生化学反应

   The alkalinity matter in plant ash has had the chemical reaction with the stearic acid in the fat.