chǎn zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.shovel; spade

  • yǒu le huō méi jī zài yě bù yòng chǎn zi le

   攉煤机铲子

   With coal shovel machines, no more shovels.

  • wǒ bǎ chǎn zi zhuàng dào tǔ lǐ miàn kāi shǐ wā

   铲子开始

   I slammed the shovel into the dirt and started to dig.

Word usage

 • "铲子" is often matched with measure word "把".
  • 铲子

   one shovel

Chinese words with pinyin chan zi