cháng dí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.flute

  • cháng dí dú zòu

   长笛独奏

   solo performance on the flute

  • cháng dí yōu měi de yīn sè

   长笛优美音色

   the sweet tone of the flute

  • wǒ zài xué chuī cháng dí

   长笛

   I am learning the flute.

  • wǒ yòng cháng dí wèi tā chuī zòu le yī qū

   长笛吹奏

   I played him a tune on the flute.

Chinese words with pinyin chang di