chǎng kāi shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.open-type

  • zhè jiā gōng sī de gāo céng guǎn lǐ rén yuán gòng yòng yī jiān chǎng kāi shì bàn gōng shì

   公司高层管理人员共用敞开式办公室

   The firm's top managers share the same open-plan office.

  • chǎng kāi shì yìng yán jué jìn jī

   敞开式硬岩掘进

   open-type hard rock TBM