chǎng kuài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.frank; straightforward

  • tā shì gè chǎng kuài rén

   敞快

   He is a forthright man.

  • tā wéi rén chǔ shì yī xiàng hěn chǎng kuài

   为人处事一向敞快

   He is straight in handling people and businesses.

  • hěn duō péng you dōu xīn shǎng tā chǎng kuài de gè xìng

   朋友欣赏敞快个性

   Many of his friends appreciate his frankness.

Chinese words with pinyin chang kuai