chǎo dàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • scrambled eggs

  • zhè chǎo dàn háo wú zī wèi

   炒蛋毫无滋味

   The scrambled eggs were tasteless.

  • wǒ men zǎo shang chī chǎo dàn jiā tǔ sī

   我们早上炒蛋吐司

   We had scrambled eggs on toast for breakfast.