chí chú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.hesitate; waver; be uncertain about whether to move or not; demur

  • chí chú jiē tóu

   踟蹰街头

   linger in the street

  • chí chú bù jué

   踟蹰

   hesitant and indecisive

  • yǒu rén yóu yù chí chú yǒu rén yīn yōu lǜ zhǐ bù

   有人犹豫踟蹰有人忧虑止步

   Some will be hesitant, while a few are frozen by anxiety.

 • 2

  v.wander; hover