chóng zǔ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.restructure

  • lì rùn xià jiàng shǐ de yǒu bì yào chóng zǔ qǐ yè

   利润下降使得必要重组企业

   Falling profits made it necessary to restructure the business.

  • duì jí tuán jìn xíng chóng zǔ de xíng dòng

   集团进行重组行动

   action for restructuring the group

Chinese words with pinyin chong zu