chū xué zhě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.beginner; tyro

  • zhè běn shū duì chū xué zhě lái shuō tài nán le

   初学者

   The book is beyond beginners.

  • wǒ zhǐ shì yī gè chū xué zhě

   初学者

   I am a mere beginner.

  • liáng hǎo de xùn liàn néng gěi chū xué zhě dài lái xiǎng shòu huá xuě lè qù de zì xìn xīn

   良好训练初学者带来享受滑雪乐趣自信心

   Good training will give a beginner the confidence to enjoy skiing.