chú diào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.get rid of

  • nǐ néng bǎ nà shōu yīn jī de zá yīn chú diào ma

   收音机杂音除掉

   Can you get rid of the crackle on my radio?

  • wǒ zuò le zhè me duō shì zhǐ shì wèi le chú diào nǐ

   这么只是为了除掉

   I would have done anything to get rid of you.