chú wài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.except; exclude

  • zhǎn lǎn huì měi tiān kāi fàng xīng qī sì chú wài

   展览会开放星期四除外

   The exhibition is open every day except Thursday.

  • wǔ cān fèi měi rén wǔ yuán yǐn pǐn chú wài

   午餐饮品除外

   Lunch costs five yuan per person excluding drinks.

Chinese words with pinyin chu wai