dǎ bù tōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • cannot get through (on phone)

    • wǒ gěi nǐ dǎ diàn huà le kě shì zěn me yě dǎ bù tōng

      电话可是怎么打不通

      I tried to call you but I couldn't get through.