dǎ chū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • knockout

  • tā cóng lái dōu méi jué de yǒu bì yào dǎ chū nǚ quán zhǔ yì de qí hào

   从来觉得必要打出女权主义旗号

   She'd never felt the need to carry the banner of feminism.

  • tā xū yào dǎ chū gān cái néng jìn jí

   需要打出69晋级

   He needed a 69 to make the cut.