dà shī xiōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.our leader

  • nǐ men xiān hù dà shī xiōng zǒu

   你们大师兄

   Leave with our leader Wuxiang first.

 • 2

  n.way of address for one's older classmates

  • tā bì yè yú zhè suǒ xué xiào shì wǒ men de dà shī xiōng

   毕业学校我们大师兄

   He graduated from this school and he was our senior schoolmate.