dà yìn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.metaseal of a governmental organization; the seal of power; official seal

  • zhǎng dà yìn

   大印

   be in power

  • kù sì fāng xíng dà yìn gōng zhāng

   酷似方形大印公章

   Resembles the square-shaped official seal.

Chinese words with pinyin da yin