dān jià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.unit-price; unit price of a commodity

  • zài zhè ge lì zi zhōng wǒ men jiǎ dìng dān jià wéi shí měi yuán

   这个例子我们假定单价美元

   In this example, we have assumed a unit price of $10.

 • 2

  n.univalence; univalency

  • dān jià shì huà xué zhōng de yī gè shù yǔ

   单价化学术语

   Univalence is a term used in chemistry.

Chinese words with pinyin dan jia