dǎn gǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.dare; be so audacious as to; have the audacity to; have the gall (to do something)

  • rú guǒ tā dǎn gǎn gěi wǒ shǐ huài wǒ jiù ráo bù liǎo tā

   如果胆敢使坏不了

   If he dare hit me below the belt, I wont put anything past him.

  • dí rén dǎn gǎn qīn fàn wǒ men jiù bǎ tā men xiāo miè

   敌人胆敢侵犯我们他们消灭

   If the enemy dare to invade, we will wipe them out.

Chinese words with pinyin dan gan