dāng jǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.dialinfmlimportant; urgent

  • bù dāng jǐn

   当紧

   not urgent

  • zhè shì fēi cháng dāng jǐn xū zhuā jǐn bàn lǐ

   非常当紧抓紧办理

   This is an urgent matter that calls for immediate attention.

Chinese words with pinyin dang jin