dàng huí shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • attach importance to; pay attention to; take something seriously

  • bù bǎ zāi huò dàng huí shì

   灾祸当回事

   to flirt with disaster

  • wǒ gēn běn bù bǎ tā shuō de dàng huí shì

   根本当回事

   I wouldn't take what he said seriously.