dào fù yùn fèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • freight payable at destination

    • tí gōng hǎi wài dài lǐ wǎng luò fú wù bāo kuò dào fù yùn fèi dài shōu huò wù hǎi wài jìn kǒu tōng guān hǎi wài pài sòng yè wù

      提供海外代理网络服务包括到付运费代收货物海外进口通关海外派送业务

      Provide oversea web agent service, including freight payable at destination, cargo collection, oversea customs declaration and oversea delivery.