dào qī rì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.date due; date of expiry

    • jī dàn yīng gāi biāo míng dào qī rì jí zì bāo zhuāng rì qǐ tiān

      鸡蛋应该标明到期日包装15

      Eggs must be marked with an expiry date that is fifteen days from the date of packing.