ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.sun

  • xù rì

   the rising sun

  • hóng rì

   the sun

  • luò rì

   the falling sun

 • 2

  n.daytime

  • rì yè

   day and night

  • rì chǎng

   daytime show

  • rì jiān

   during daytime

  antonym
 • 3

  n.day

  • jīn rì

   today

  • míng rì

   tomorrow

  • zuó rì

   yesterday

 • 4

  n.time

  • wǎng rì

   the past

  • lái rì

   the near future

  synonym
 • 5

  n.Japan

  • rì yǔ

   Japanese

 • 6

  n.daily

  • jié rì

   festival

  • jià rì

   holiday

  • shēng rì

   birthday

 • 7

  a rude and offensive word which one should avoid using

Words and phrases with 日

Similar-form characters to 日