dào qí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.present

  • děng měi gè rén dào qí hòu wǒ men kāi shǐ zuò yóu xì

   到齐我们开始游戏

   After everyone arrived, we began to play games.

  • wǒ men yào děng dào dà jiā dào qí cái kāi huì

   我们等到大家到齐开会

   We won't begin our meeting until everyone comes.

Chinese words with pinyin dao qi