dào zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.place upside down

  • qīng zhòng dào zhì

   轻重倒置

   let thing get out of perspective

  • běn mò dào zhì

   本末倒置

   place the superficial above the essential

  • dào zhì cún fàng

   倒置存放

   store something upside-down

 • 2

  n.inversion

  • dì zhèn dào zhì

   地震倒置

   seismic Inversion

Chinese words with pinyin dao zhi