dǐ cè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.a bound copy of a document kept on file; original bound copy of a document

    • qǐng chāo liǎng fèn yī fèn shàng bào yī fèn liú wéi dǐ cè

      上报底册

      Make two copies, one for the leadership, the other to be kept on file.