diàn yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.salesclerk; salesman (or saleswoman); salesperson

  • nán diàn yuán

   店员

   salesman

  • diàn yuán ràng wǒ zài dān jù shang qiān zì

   店员单据签字

   The clerk asked me to sign the docket.

  • diàn yuán ná qǐ shū hé duì le yī xià dìng jià

   店员拿起核对一下定价

   The assistant took the book and checked the price.