diàn huǒ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.clerk; shop assistant

    • yī gè dà tuǐ shang shòu le shāng de qīng nián diàn huǒ bèi tái jin lai le kù zi juǎn shang qu shāo wēi liú le diǎn xuè

      一个大腿青年店伙进来裤子上去稍微

      A young shop-boy with a wounded thigh was carried in, trouser leg rolled up, bleeding a little.