diàn zhǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.shopkeeper

  • diàn zhǔ kān guǎn hǎo huò wù yǐ fáng pá shǒu pá qiè

   店主看管货物以防扒手扒窃

   The shopkeeper protects the goods from the pickpockets.

  • dāng dì diàn zhǔ de zhī chí

   当地店主支持

   the support of local shopkeepers