dōng jia
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.boss; master; host

  • zào hua nòng rén tā shǒu chǎng bǐ sài duì zhèn de zhèng shì shàng yī gè sài jì cái diào tā de lǎo dōng jia

   造化首场比赛对阵正是赛季东家

   By a strange twist of fate, his first match is against the team that gave him the sack last season.

  • bù jiǔ dōng jia lǎo yé chū lai le kàn yī qiè qí bèi le méi yǒu

   不久东家老爷出来一切齐备没有

   Soon the master appeared to see that all was in order.