diào yàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.condole (over); express one's condolences

  • diào yàn xìn hán

   吊唁信函

   messages of condolence

  • měi gè diào yàn de rén dōu pèi dài zhe hēi shā hé yī duǒ bái zhǐ jú huā

   吊唁佩带黑纱白纸菊花

   Each mourner wore a black armband and a white paper chrysanthemum.