diū diào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.lose

  • diū diào yī qiè

   丢掉一切

   lose everything

  • diū diào le yī zhī bǐ

   丢掉

   lost a pen

  • tā de gōng zuò diū diào le

   工作丢掉

   He lost his job.

 • 2

  v.throw away; cast away

  • diū diào huàn xiǎng

   丢掉幻想

   cast away one's illusion

  • diū diào sī xiǎng bāo fu

   丢掉思想包袱

   lift a load from one's mind

  • diū diào cuò wù guān niàn

   丢掉错误观念

   discard mistaken view