dōng zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Winter Solstice (beginning of the 22nd of the 24 solar terms); (refer to 节气)

  • dōng zhì dào le biǎo shì chūn tiān yǐ jīng bù yuǎn le

   冬至表示春天已经

   The winter solstice means that spring is not far away

  • dōng zhì qìng zhù rì shì tā men sòng lǐ wù de shí hou

   冬至庆祝他们礼物时候

   The winter solstice celebration was a time to sending gifts for them.