dòng kāi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.(of doors, windows, etc.) be wide open

  • mén hù dòng kāi

   门户洞开

   The doors are wide open.

  • mén chuāng dòng kāi

   洞开

   The doors and windows are all wide open.

  • mén tū rán dòng kāi tāng mǔ pǎo jìn le fáng jiān

   突然洞开汤姆房间

   The door burst open and Tom ran into the room.