dòu rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.make people laugh

  • dòu rén fā xiào

   逗人发笑

   make people laugh

 • 2

  adj.used to describe somebody or something enjoyable

  • tā men dōu bǎ tā dàng zuò yī gè dòu rén de wá wa

   他们当作逗人娃娃

   They regarded her as an amusing doll.