dū bó lín
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Dublin (capital of the Republic of Ireland)

  • qù wǎng dū bó lín de fēi jī

   都柏林飞机

   plane bound for Dublin

  • dū bó lín zǒng bù yǐ tóng yì le

   都柏林总部同意

   Headquarters in Dublin has agreed.