dū shì rén kǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.metropolitan population; urban population

  • dū shì rén kǒu de jù zēng

   都市人口剧增

   a bulge in urban population

  • duō yàng huà dū shì rén kǒu

   多样化都市人口

   diverse metropolitan population