dù mì yuè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.spend the honeymoon

  • wǒ men qù le fǎ guó dù mì yuè

   我们法国度蜜月

   We went to France on our honeymoon.

  • nǐ men jué dìng hǎo dào nǎ qù dù mì yuè le ma

   你们决定度蜜月

   Have you made up your minds where to go for your honeymoon?