fā cái zhì fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • amass great fortunes

    • tā tōng guò qiāo zhà lè suǒ kě lián de shòu hài zhě ér fā cái zhì fù

      通过敲诈勒索可怜受害者发财致富

      He acquired his wealth and prosperity by sucking the blood of miserable victims.