fā pàng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.put on (or gain) weight

  • wǒ zuì jìn hǎo xiàng fā pàng le

   最近好像发胖

   I seem to have put on some weight lately.

  • nǐ rú guǒ bù duō yùn dòng jiù huì fā pàng

   如果运动发胖

   If you don't take more exercise, you'll get fat.

  • sì shí suì yǐ hòu tā yǒu diǎn fā pàng le

   四十以后有点发胖

   She was somewhat inclined to fat after forty.