fā yǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.tickle

  • ěr duo fā yǎng

   耳朵发痒

   have an itch on one's ear

  • huā fěn rè lín chuáng biǎo xiàn wéi liú tì bí zi fā yǎng

   花粉热临床表现流涕鼻子发痒

   When someone has hayfever, his or her nose will stream and itch.

  • shāng kǒu fā yǎng

   伤口发痒

   itchy wound

 • 2

  v.have an itch for something

  • hái zi kàn dào wán jù xīn lǐ jiù fā yǎng

   孩子看到玩具心里发痒

   Children have an itch for toys.