fà jiā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.hairclip; hairpin; bobby pin

  • fà jiā de jié gòu

   发夹结构

   hairpin structure

  • tā de tóu fa zǒng shì cóng fà jiā zhōng sàn kāi lai

   头发总是发夹散开

   Her hair was forever coming adrift from the pins.

Chinese words with pinyin fa jia