fān biàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.look through

  • fān biàn gōng chǎng

   翻遍工厂

   look through the factory

  • fān biàn zì diǎn

   翻遍字典

   look through the dictionary

 • 2

  v.leaf through

  • fān biàn xiàng cè

   翻遍相册

   leaf through the picture album

  • fān biàn zhěng gè shū jià

   翻遍整个书架

   leaf through the whole bookshelf

Chinese words with pinyin fan bian