fān qié jiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.(tomato) ketchup/catsup

  • zhàn fān qié jiàng děng zuǒ liào shí yòng

   番茄酱佐料食用

   Dip condiments such as tomato sauce to eat.

  • tā jiāng fān qié jiàng dào zài le hàn bǎo shang

   番茄酱汉堡

   He poured catsup on his hamburgers.