fǎn huà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.irony; ironic remark; sarcasm

  • gù yì shuō fǎn huà

   故意反话

   make ironic remarks deliberately

  • qiǎo miào de fǎn huà

   巧妙反话

   a fine irony

  • zhè shì yī zhǒng bìng wú è yì de fǎn huà

   恶意反话

   It was a harmless paradox.